Inici -> Enllaços d'interès -> Buscador Empreses públiques i organismes autònoms

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

 • Anunci
 • Adjudicacions i formalitzacions

Sol·licitud d'ofertes pel subministrament de butlletins de denúncies de trànsit - T13

LLOC I TERMINI DE PRESENTACIÓ D'OFERTES:

 • Les ofertes es poden presentar a través del següent correu electrònic: gestiointerna@pol.palma.cat o bé, mitjançant instància presentada al Registre General de la Corporació dirigida a l'Àrea de Seguretat Ciutadana de la Policia Local. Si es presenta l'oferta per registre, caldrà informar-ne de la seva presentació a l'adreça de correu electrònic dalt indicat.
 • El termini de presentació d'ofertes finalitza als cinc (5) dies hàbils comptadors a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria a la pàgina web.
 • Per a poder optar a l'adjudicació, les empreses licitadores inclouran en la seva oferta, com a mínim, la següent documentació obligatòria:
  • Còpia del CIF/NIF.  
  • Còpia de l'alta del cens d'activitats.  
  • Full de tresoreria amb les dades bancàries que ha d'anar emplenada i segellada pel banc (DOC 1 adjunt) i pot ser substituïda per un certificat de titularitat del compte.
  • Declaració responsable del contractista. (segons model adjunt DOC 2). 
  • Declaració d'absència de conflicte d'interessos. (segons model adjunt DOC 3). 
  • Proposta econòmica desglossada per preus unitaris amb el preu final total amb l'IVA desglossat. 
  • Memòria descriptiva del material a subministrar, així com les seves característiques.
  • Qualsevol tipus d'arxiu que considerin adient, per exemple documents explicatius sobre característiques específiques d'algun ponent, garanties, serveis addicionals, millores, etc., així com fotos descriptives dels articles per oferir una idea més fel del material que s'ofereix en la licitació per a la seva valoració posterior.

Per a qualsevol qüestió sobre aquest expedient podeu posar-vos en contacte amb la Comissaria de Suport a través del telèfon 971 22 55 00 - Ext. 2130, o bé amb la Secció de Gestió i Documentació Interna al telèfon 971 22 55 00 - Ext. 2131

NOTA ACLARATORIA PLECS TÈCNICS:

On figura: 

3. Característiques tècniques.  

 • Talonari escalonat de 50 jocs engrapats de denúncies amb inserit final (1 fulla plegada i impresa per les 2 cares) i amb cartolina envolupant. 

 Ha de figurar: 

 • Talonari escalonat (còpia verda  2 mm més llarga que l'original blanc) de 50 jocs engrapats de denúncies amb inserit final (1 fulla plegada i impresa per les 2 cares) i amb cartolina envolupant. 

Dades de la contractació:

Núm. d'expedient:
0442-E22

Procediment d'adjudicació:
Contractes menors

Tipus de contracte:
Subministre

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
01/12/2022


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010