Inici -> Secretaria -> Perfil - Altres publicacions

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Anunci
  • Licitacions en curs

Urbanisme - ALIENACIÓ PER SUBHASTA PÚBLICA DE 16 SOLARS I 1 PARCEL·LA RÚSTICA PATRIMONI MUNICIPAL DEL SÒL (17 LOTS).

Dades de la licitació: 

Tipus de contracte: Patrimonial privat.

Procediment d'adjudicació: obert mitjançant subhasta pública.

Forma de presentació de les ofertes: 

1. Presencial a la Gerència d'Urbanisme, Avda. Gabriel Alomar, nº 18-6ª, CP 07006, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores, d'acord a allò establert als plecs de condicions (ver plecs de condicions adjunts).

2. Correu postal a la mateixa direcció, i comunicar-ho el mateix dia del seu enviament a la direcció de correu electrònic indicada, d'acord a allò establert als plecs de condicions.

Telèfon 971 44 94 49. 

Correu electrònic:regmodelciutat@palma.cat

Informació: Àrea: Model de Ciutat, Habitatge digne i sostenibilitat. Departament d'Habitatge.

Subhasta pública de 17 lots, formats per 13 solars a Son Vida, 3 solars a Son Gual II i una parcel·la rústica a S'Aranjassa.

Criteri d'adjudicació: la millora al alça del preu de licitació

Garantia: 5% del preu mínim de licitació establert per a cadascun dels lots què es tracti.

S'adjunta als plecs de condicions fitxes descriptives dels immobles.

Dades de la contractació:

Núm. d'expedient:
HI 2021 0012

Procediment d'adjudicació:
Negociat sense publicitat

Tipus de contracte:
Altres

Dades específiques Licitacions en curs

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
15/05/2023


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010