Inicio ->  Empresas, organismos y otros -> Palacio de Congresos de Palma -> Buscador Empreses públiques i organismes autònoms

Datos Específicos de esta contratación por estado

  • Licitacions en curs
  • En fase de valoración
  • Adjudicaciones y formalizaciones

2023-002 LOGÍSTICA SUBMINISTRAMENT DE CADIRES rev

LOGÍSTICA 2023-002 CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE CADIRES DE RESINA PER FESTES I EVENTS DE L'AJUNTAMENT DE PALMA.
Es fa necessari el subministrament de cadires de resina per events institucionals i festes de l'Ajuntament de Palma.
Les condicions que heu de tenir en compte per a formular la vostra oferta són les següents:
1).- Objecte del contracte: Contracte de subministrament de cadires de resina.
2).- Tipus de contracte: SUBMINISTRE
3).- Procediment i forma d'adjudicació: Contracte menor
4).- Criteris de puntuació: Únic criteri, econòmic. S'adjudicarà a l'oferta del preu unitari ( inclòs IVA i transport) més avantatjós per l'Ajuntament de Palma tenint en compte les especificacions tècniques. En el preu ofert estirà inclòs el transport del subministrament de les cadires al magatzem municipal de Son Pacs i la retolació amb llegenda " Ajuntament de Palma".
5).- Paràmetres objectius per apreciar valors anormals o desproporcionats, d'acord amb l'art. 149 LCSP 9/2017 i amb l'art. 85 del RGLCAP, RD 1098/2001:
Es considerarà baixa desproporcionada aquella a la qual l' import ofert sigui inferior en 20 punts percentuals a l'import mitjà de totes les ofertes admeses.
6).- Especificacions tècniques de la prestació:
Cadira apilable de resina color verd i amb braços, apte per a ús exterior e interior.
Estructura de polipropilè 100% verge amb tractament UV, injectada en una sola peça amb cants rodons segons norma EN 581-1(2006) i EN 581-3( 2007). Dissenyada per poder apilar 36 cadires/m3. Dimensions aproximades 89x57x50 cm. S'haurà de retolar amb llegenda " Ajuntament de Palma ".
7).- Òrgan de contractació: Regidora d'Infraestructures i Accessibilitat.
8).-Pressupost màxim de licitació: 14.999 € (IVA exclòs).
9).- Termini de durada: 20 dies hàbils
10).-Lloc de prestació: Magatzem municipal Son Pacs situat al Camí dels Reis, 400 de Palma.
11).- Responsables del contracte: Mari Pau Barceló Bennaser i Urbano Sánchez-Pastor Dotor del Departament d' Infraestructures i Accessibilitat.- 971 764800.
12).- Termini de garantia: 1 any a partir de la recepció de l'obra
13).- Forma de pagament del preu: Es farà sobre una única factura al final de la prestació.
14).-Lloc i el termini de presentació de l'oferta són els següents:
A l'oferta s'ha de presentar la fitxa tècnica de la cadira amb el preu unitari + IVA.
En el preu es tindrà en compte inclòs el cost del transport al magatzem municipal de Son Pacs i la retolació de les cadires. El nombre de cadires del contracte dependrà del preu unitari ofert, amb un preu de contracte màxim de 14.999 € + I.V.A.

Document de declaració Responsable i declaració d'absència de conflicte d'interessos (DACI). El licitador ha d'omplir el model de declaració responsable i el model de declaració d'absència de conflicte d'interessos que s'adjunta com a annex en el supòsit de resultar adjudicatari. Aquest document es presentarà signat digitalment.
L'oferta s'ha d'enviar a l'adreça de correu electrònic serveiadministratiu@palma.cat del Departament d'Infraestructures i Accessibilitat de l'Ajuntament de Palma (Camí dels Reis, 400, C.P.07120 Palma).

El correu electrònic ha d'estar identificat amb:

a).-indicació de la licitació a què es concorre
b).- Nom i llinatges o raó social de l'empresa licitadora
c).- NIF
d).- Nom i els llinatges del representant, si escau.
e).-Els números de telèfon i de fax
f).- L'adreça electrònica habilitada, en cas de disposar-ne.

15).-Documents que s'annexen:
-Model de declaració responsable a omplir pel licitador.
-Model de declaració d'absència de conflicte d'interessos (DACI)

16).-Termini de presentació: fins el dia 17 d'abril del 2023 a les 14:00.

Per a qualsevol qüestió sobre aquest expedient us podeu posar en contacte amb el Departament d'Infraestructures al telèfon 971 764800 Ext 5120.

Palma, 24 de març de 2023

Datos de la contratación:

Procedimiento de adjudicación:
Contratos menores

Tipo de contrato:
Suministro

Datos específicos Adjudicaciones y formalizaciones

Fecha de Publicación en Perfil de Contratante:
09/05/2023


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Teléfono: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010