Inici ->  Empreses, organismes i altres -> Palau de Congressos de Palma

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Licitacions en curs
  • En fase de valoració
  • Adjudicacions i formalitzacions

CONCESSIÓ DE GESTIÓ I EXPLOTACIÓ COMERCIAL I PUBLICITÀRIA DE TANQUES PUBLICITÀRIES, SUPORTS LLUMINOSOS DE TECNOLOGIA DIGITAL, LA SENYALITZACIÓ INFORMATIVA LLUMINOSA A LA XARXA VIÀRIA MPAL I DE LES TANQUES METÀL·LIQUES DELS PASSOS DE VIANANTS (4 LOTS)

AVÍS:

La Junta de Govern de dia 29 de juliol de 2015 va renunciar a la licitació del Lot 2 suports lluminosos de tecnologia digital, vist l'informe tècnic emès pel Cap de Departament d'Interior.

A l'apartat "documents que trobareu a la vostra esquerra d'aquesta pàgina teniu a la vostra disposició l'esmentat informe

La Junta de Govern, dia 18 de febrer de 2015, aprovà estimar en part les al·legacions presentades dins el termini reglamentari, ateses les modificacions del contracte aprovà nous plecs de condicions, motiu pel qual es deixa sense efecte la licitació iniciada amb la publicació al BOIB núm. 141 de dia 14 d'octubre de 2014, i s'inicia una nova licitació:

Dades de la contractació:

Núm. d'expedient:
2014-032-C

Procediment d'adjudicació:
Obert no subjecte a regulació harmonitzada

Tipus de contracte:
Concessions administratives

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
17/11/2015

Adjudicatari:

La Junta de Govern de dia 29.07.15 va renunciar a la licitació del Lot 2 suports lluminosos de tecnologia digital, vist l'informe tècnic emès pel Cap de Departament d'Interior.

Lot 1, MALLA SA. NIF: A-07045605

Lot 3 i 4, GREPSA. NIF: A-07029820

Formalització del contracte:

La formalització del contracte s'haurà de efectuar no més tard dels quinze dies hàbils següents a aquell en el qual es trameti la notificació de l'adjudicació als licitadors i candidats .

Data d'adjudicació JG:
11/11/2015

Preu de l'adjudicació:

Lot 1 per un cànon anual de 600.000,00 €

Lot 3 i 4 per un cànon anual de 400.000,00 € cada un

Informació

Per accedir a la DOCUMENTACIÓ TÈCNICA I ADMINISTRATIVA NECESSÀRIA PER LICITAR, s'han de seguir les següents instruccions:

1r - Feu clic aquí
2n - Per descarregar els arxius s'ha de triar l'opció "guardar (NO abrir)".


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010