Inici ->  Empreses, organismes i altres -> Palau de Congressos de Palma

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Licitacions en curs
  • En fase de valoració
  • Adjudicacions i formalitzacions

DEMOLICIÓ, DESMUNTATGE I TRASLLAT DE L'EDIFICI MODULAR DEL SAPS UBICAT AL C/ GOLF DE BISCAIA,NÚM 3 I POSTERIOR INSTAL·LACIÓ DE PART DELS MÒDULS A LES PARCEL·LES DEL POLIESPORTIUS GERMANS ESCALAS I SANT JORDI

Providència de Batlia: "1r.- Rectificar l'anunci publicat al BOIB núm. 161 de data 22.08.2015 amb número d'edicte 13144 de licitació de les obres de DEMOLICIÓ, DESMUNTATGE I TRASLLAT DE L'EDIFICI MODULAR DEL SAPS UBICAT AL C/ GOLF DE BISCAIA,NÚM 3 I POSTERIOR INSTAL·LACIÓ DE PART DELS MÒDULS A LES PARCEL·LES DEL POLIESPORTIUS GERMANS ESCALAS I SANT JORDI, en el sentit d'eliminar el punt 6è.- Classificació contractista: Grup C ) , subgrup 1) , categoria c), ja que segons els plecs de condicions aquesta classificació no es exigible, tans sols pot substituir les solvències financera i tècnica. 2n.- Publicar al BOIB i al Perfil del Contractant de l'Ajuntament de Palma aquesta providència. 3r.- Ampliar el termini de presentació d'ofertes que d'acord amb l'anunci de licitació publicat al BOIB 161 finalitzava el 16.09.2015, en 26 dies naturals comptats a partir del mateix dia de la publicació d'aquesta providència al BOIB."


Es convoca l'obertura pública de les proposicions tècnicas avaluables mitjançant judicis de valor (Sobre B) per al proper dilluns, dia 19 d'octubre, a les 9 h al Saló de Sessions de l'Ajuntament de Palma.

Dades de la contractació:

Núm. d'expedient:
2015-027-O

Procediment d'adjudicació:
Obert no subjecte a regulació harmonitzada

Tipus de contracte:
Obres

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
03/08/2016

Adjudicatari:
La Junta de Govern de dia 27.07.16 va aprovar RENUNCIAR en aplicació de l'article 155.3 del RDL 3/2011 de 14 de novembre, text refós de l LCSP i art 185 del RDL 2/2004 TR a la celebració del contracte.

Data d'adjudicació JG:
27/07/2016

Informació

Per accedir a la DOCUMENTACIÓ TÈCNICA I ADMINISTRATIVA NECESSÀRIA PER LICITAR, s'han de seguir les següents instruccions:

1r - Feu clic aquí
2n - Per descarregar els arxius s'ha de triar l'opció "guardar (NO abrir)".


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010