Inici ->  Empreses, organismes i altres -> Palau de Congressos de Palma

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Licitacions en curs
  • Adjudicacions i formalitzacions

OBRES DE MILLORA D'URBANITZACIÓ A DIVERSES BARRIADES DE PALMA

L'obertura pública de les ofertes econòmiques i proposicions tècniques relatives al criteris d'avalució mijtançant fórmules (Sobre C) queda ajornada per al proper dia 16 de novembre, a les 9 h al Saló de Sessions de l'Ajuntament de Palma

La Mesa de Contratació, en sessió interna de dia 13 de novembre de 2015, ha acordat SUSPENDRE l'obertura pública del sobre C.

Dades de la contractació:

Núm. d'expedient:
2015-029-O

Procediment d'adjudicació:
Obert no subjecte a regulació harmonitzada

Tipus de contracte:
Obres

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
21/12/2015

Adjudicatari:
La Junta de Govern de dia 16.12.2015 aprovà la RENUNCIA a la licitació fonamentada a l'informe de 14.12.15 emes per Servei de Vialitat del Departament d'Infraestructures.

Data d'adjudicació JG:
16/12/2015

Informació

Per accedir a la DOCUMENTACIÓ TÈCNICA I ADMINISTRATIVA NECESSÀRIA PER LICITAR, s'han de seguir les següents instruccions:

1r - Feu clic aquí
2n - Per descarregar els arxius s'ha de triar l'opció "guardar (NO abrir)".


AVÍS:

ACARAMENTS ("COMPULSES") DE DOCUMENTS.

  • SOLS S'ADMETRAN A TRÀMIT LES SOL·LICITUDS D'ACARAMENTS DE DOCUMENTS QUE ES REALITZIN AMB UN MÍNIM DE 24 HORES D'ANTELACIÓ A LA FINALITZACIÓ DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS.


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010