Inici ->  Empreses, organismes i altres -> Palau de Congressos de Palma

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Licitacions en curs
  • En fase de valoració
  • Adjudicacions i formalitzacions

ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT DE PAPER ECOLÒGIC TCF I MATERIAL D'OFICINA DELS SERVEIS GENERALS DE L'AJUNTAMENT DE PALMA (2 LOTS)


Providència de Batlia de dia 20 de juliol de 2016:  1r. AMPLIAR EL TERMINI DE PRESENTACIÓ D'OFERTES DE LA LICITACIÓ de l'ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT DE PAPER ECOLÒGIC TCF I MATERIAL D'OFICINA DELS SERVEIS GENERALS DE L'AJUNTAMENT DE PALMA (2 LOTS), publicada al Perfil del Contractant en data 10.06.2016, al DOUE núm. 2016/S 114-203121 de data 15.06.2016, al BOE núm. 163 de data 7.07.2016 i al BOIB núm. 87 de data 09/07/2016, ja que la documentació inclosa al Perfil del Contractant ha resultat incompleta degut a una errada informàtica.

2n. Una vegada esmenada l'errada el nou termini de licitació finalitzarà el proper 9 de setembre de 2016.

Dades de la contractació:

Núm. d'expedient:
2016-010-S

Procediment d'adjudicació:
Obert subjecte a regulació harmonitzada

Tipus de contracte:
Subministre

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
10/02/2017

Adjudicatari:

DISTRIBUCIONES UNIVERSAL MALLORCA SL

NIF: B-07834534

Formalització del contracte:

La formalització del contracte no es podrà efectuar abans què transcorrin quinze dies hàbils des que es trameti la notificació de l'adjudicació als licitadors i candidats.

Data d'adjudicació JG:
08/02/2017

Preu de l'adjudicació:

Lot 1: Segons plecs i amb preus unitaris de la seva oferta econòmica de 20.07.16.

Lot 2: Segons plecs i amb preus unitaris de la seva oferta econòmica de 20.07.16.

Informació

Per accedir a la DOCUMENTACIÓ TÈCNICA I ADMINISTRATIVA NECESSÀRIA PER LICITAR, s'han de seguir les següents instruccions:

1r - Feu clic aquí
2n - Per descarregar els arxius s'ha de triar l'opció "guardar (NO abrir)".


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010