Inici ->  Empreses, organismes i altres -> Palau de Congressos de Palma

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Licitacions en curs
  • Adjudicacions i formalitzacions

SERVEI DE MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS, INTRUSIÓ, VIGILÀNCIA MITJANÇANT CCTV I DEL SERVEI DE RESPOSTA A LES ALARMES, DELS EDIFICIS MUNICIPALS (LOT 1) I ESCOLES PÚBLIQUES (LOT 2)

Providencia de Batlia de dia 1 de juliol de 2016: 1r. SUSPENDRE LA LICITACIÓ publicada al DOUE núm. 2016/S 118-210845 de dia 21 de juny de 2016 per a la contractació SERVEI DE MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS, INTRUSIÓ, VIGILÀNCIA MITJANÇANT CCTV I DEL SERVEI DE RESPOSTA A LES ALARMES, DELS EDIFICIS MUNICIPALS (LOT 1) I ESCOLES PÚBLIQUES (LOT 2), per procediment obert subjecte a regulació harmonitzada i amb un tipus de licitació total de 831.388,10 € amb l'IVA inclòs pels 2 lots, i 4 anys de contracte., com a conseqüència de la resolució número 472/2016 del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals (TACRC) en la qual s'estima el recurs interposat contra l'acord d'excloure l'únic licitador presentat, declarar deserta i tornar a convocar nova licitació, i s'ordena que es retrotregui el procediment a fi de continuar amb el mateix. Per tant cal suspendre la nova licitació iniciada.

Dades de la contractació:

Núm. d'expedient:
2016-002-A (2)

Procediment d'adjudicació:
Obert subjecte a regulació harmonitzada

Tipus de contracte:
Serveis

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
19/09/2016

Adjudicatari:

UTE TRANSPORTES BLINDADOS SA (TRABLISA) - PREFOC COMERCIAL DE L'EXTINTOR SA.

NIF: A-07044530   A-07300858

Formalització del contracte:

La formalització del contracte no es podrà efectuar abans què transcorrin quinze dies hàbils des que es trameti la notificació de l'adjudicació als licitadors i candidats.

Data d'adjudicació JG:
07/09/2016

Preu de l'adjudicació:

Segons plecs i la seva proposta econòmica de dia 17 de març de 2016 amb els percentatges de baixa aprovats.

Informació

Per accedir a la DOCUMENTACIÓ TÈCNICA I ADMINISTRATIVA NECESSÀRIA PER LICITAR, s'han de seguir les següents instruccions:

1r - Feu clic aquí
2n - Per descarregar els arxius s'ha de triar l'opció "guardar (NO abrir)".


AVÍS:

ACARAMENTS ("COMPULSES") DE DOCUMENTS.

  • SOLS S'ADMETRAN A TRÀMIT LES SOL·LICITUDS D'ACARAMENTS DE DOCUMENTS QUE ES REALITZIN AMB UN MÍNIM DE 24 HORES D'ANTELACIÓ A LA FINALITZACIÓ DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS.


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010