Inici ->  Empreses, organismes i altres -> Palau de Congressos de Palma

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Licitacions en curs
  • En fase de valoració
  • Adjudicacions i formalitzacions

SUBMINISTRAMENT D'ELEMENTS PER A L'ESTACIONAMENT DE BICICLETES (3 LOTS)


Per Providència de Batlia de dia 20 de juliol de 2016 es va dictar el següent: "1r. AMPLIAR EL TERMINI DE PRESENTACIÓ D'OFERTES DE LA LICITACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D'ELEMENTS PER A L'ESTACIONAMENT DE BICICLETES (3 LOTS), publicada al Perfil del Contractant en data 18.07.2016 i al BOIB núm. 90 de data 16.07.2016, ja que la documentació inclosa al Perfil del Contractant ha resultat incompleta degut a una errada informàtica. 2n. Una vegada esmenada l'errada, s'obre un nou termini de licitació que serà de 15 dies naturals comptats a partir del mateix dia de la publicació d'aquest anunci. 3r. Publicar aquesta providència al BOIB i al Perfil del Contractant"

Dades de la contractació:

Núm. d'expedient:
2016-012-S

Procediment d'adjudicació:
Obert no subjecte a regulació harmonitzada

Tipus de contracte:
Subministre

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
07/11/2016

Adjudicatari:

Lot 1: MIQUEL AMENGUAL PIZA(FERRERIA AMENGUAL). 42946623-B

Lot 2: PARQUES Y JARDINES FABREGAS SAU. A-58574526

Lot 3: MIQUEL CRUSELLAS DORSA (ACRUDOR). 37662639-R

Formalització del contracte:

La formalització del contracte s'haurà de efectuar no més tard dels quinze dies hàbils següents a aquell en el qual es trameti la notificació de l'adjudicació als licitadors i candidats .

Data d'adjudicació JG:
13/10/2016

Preu de l'adjudicació:

Lot 1: per un preu unitari de 92,00 € IVA exclòs.

Lot 2: per un preu unitari de 69,00 € IVA exclòs.

Lot 3: per un preu unitari de 35,00 € IVA exclòs

Informació

Per accedir a la DOCUMENTACIÓ TÈCNICA I ADMINISTRATIVA NECESSÀRIA PER LICITAR, s'han de seguir les següents instruccions:

1r - Feu clic aquí
2n - Per descarregar els arxius s'ha de triar l'opció "guardar (NO abrir)".


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010