Inici ->  Empreses, organismes i altres -> EFMSA

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Licitacions en curs
  • En fase de valoració
  • Adjudicacions i formalitzacions

SERVEI DE DINAMITZACIÓ DEL LLEURE DE JOVES ALS BARRIS (DINAMO)

Dades de la contractació:

Núm. d'expedient:
2016-030-A

Procediment d'adjudicació:
Obert subjecte a regulació harmonitzada

Tipus de contracte:
Serveis

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
02/11/2017

Adjudicatari:

- La JG de dia 10.05.2017 acordà excloure :

- Les empreses FUNDACIÓ PERE TARRÈS I LIREBA SERVEIS INTEGRATS SL ja que no han assolit la puntació mínima exigida.

- L'empresa ESPORTS 85 SL ja que no cumpleix l'apartat 2 de l'article 60 del TRLLCSP

- La JG també acordà declarar deserta la licitació ja que totes les empreses han quedat excloses.

la JG de dia 18.10.2017 acordà:

- Donar-se per assabentat resolució n. 653/2017 de TACRC

- Suspendre la licitació, d'acord amb resolució.

- Donar-se per assabentat del pronunciament de la Junta Consultiva de 01.08.17

- Aixecar suspenció licitació atesos els antecedents.

- ADJUDICAR  a ESPORTS 85 SL (B-07969249)

Formalització del contracte:

La formalitzaciódel contracte no es podrà efectuar abans què transcorrin quinze dies hàbils

des que es trametila notificació de l'adjudicació als licitadors i candidats.

Data d'adjudicació JG:
10/05/2017

Preu de l'adjudicació:

- 637.645,47 € amb IVA inclòs per 2 anys de contracte

- 579.677,70 € més 57.967,77 € d'IVA

Informació

Per accedir a la DOCUMENTACIÓ TÈCNICA I ADMINISTRATIVA NECESSÀRIA PER LICITAR, s'han de seguir les següents instruccions:

1r - Feu clic aquí
2n - Per descarregar els arxius s'ha de triar l'opció "guardar (NO abrir)".


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010