Inici ->  Empreses, organismes i altres -> Palau de Congressos de Palma

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Licitacions en curs
  • Adjudicacions i formalitzacions

SERVEIS DEL CENTRE DE DIA S'ESTEL

Dades de la contractació:

Núm. d'expedient:
2017-002-A

Procediment d'adjudicació:
Obert subjecte a regulació harmonitzada

Tipus de contracte:
Serveis

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
03/03/2017

Adjudicatari:

La Junta de Govern del 02.03.17 acordà el DESISTIMENT de la licitació en aplicació del l'article 155.4 del RDL 3/2011 de 14 de novembre, Text refós de la LCSP, enviada al DOUE i publicada al Perfil del Contractant de l'Ajuntament de Palma el dia 10.02.17, ja que segons informe tècnic del Servei de Benestar Social de data 23.02.17, els paràmetres emprats en els plecs de prescripcions tècniques no compleixen els requisits establerts a l'article 117 apartat 3 b) del RDL 3/2011, en relació a les regles per a l'establiment de prescripcions tècniques, ja que no inclouen un conjunt d'especificacions i característiques tècniques que són essencials per a determinar l'objecte del contracte pel que fa al servei de menjador del Centre de Dia.

Data d'adjudicació JG:
02/03/2017

Informació

Per accedir a la DOCUMENTACIÓ TÈCNICA I ADMINISTRATIVA NECESSÀRIA PER LICITAR, s'han de seguir les següents instruccions:

1r - Feu clic aquí
2n - Per descarregar els arxius s'ha de triar l'opció "guardar (NO abrir)".


AVÍS:

ACARAMENTS ("COMPULSES") DE DOCUMENTS.

  • SOLS S'ADMETRAN A TRÀMIT LES SOL·LICITUDS D'ACARAMENTS DE DOCUMENTS QUE ES REALITZIN AMB UN MÍNIM DE 24 HORES D'ANTELACIÓ A LA FINALITZACIÓ DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS.


    AJUNTAMENT DE PALMA  
    Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
    Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010